• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานและนิทรรศการสื่อนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กุภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฎศิล ทั่วไป 20 มี.ค. 66
2 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บูรณาการ การบรรเลงและการแสดงร่วมกับ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครูก่อนการแสดงและซ้อมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ภายใต้โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓ มีนาคม ทั่วไป 20 มี.ค. 66
4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มีนาคม ใันวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 1 อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 20 มี.ค. 66
5 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาอังกฤษและกิจกรรมการใช้เทศโนโลยีในการจัดการศึกษา วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 1 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
6 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานสังคีตศาลา เพื่อประชาชน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี รำวงย้อนยุค งานวัดเฟสติวัล ประจำปี 2566 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
7 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สร้างสรรค์การแสดงในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยมีทั้งหมด 4 ชุดการแสดง ดังนี้ สดุดีขัตติยะ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
8 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอแสดงความยินดี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อมารยาทชาวพุทธ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
9 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั่วไป 20 มี.ค. 66
10 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามมาตรการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
12 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
13 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 และปี 5 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 20 มี.ค. 66
14 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีอำลาสถาบัน ให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 20 มี.ค. 66
15 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เชิญคณะกรรมการภายนอกมาตัดสิน วิดีโอการแสดงสร้างสรรค์ในโครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม ทั่วไป 20 มี.ค. 66
16 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศนโยบายและเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั่วไป 13 มี.ค. 66
17 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม SD Avenue Hotel ทั่วไป 13 มี.ค. 66
18 ?วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับการประเมินเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ทั่วไป 13 มี.ค. 66
19 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานและนิทรรศการสื่อนวัตกรรมการศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 13 มี.ค. 66
20 ?การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๓) รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดการคัดเลือก วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
21 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอัญมณี ทั่วไป 2 มี.ค. 66
22 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) โดยการสอนดนตรีไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านทับช้ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
23 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมัครรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
24 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี 1 คน 1 ชิ้น) ให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
25 โครงการขยายผลการถ่ายทอดผลงานสื่อสร้างสรรค์นาฎศิลป์ และดนตรี ในโครงการเยาวชนต้นแบบสืบสานรักษาต่อยอดโดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม โดยจัดการขยายผลทั้งในด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ณ อาคารเทพภิรมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
26 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุด พระสุธน มโนราห์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 2 มี.ค. 66
27 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวทีสังคืตศาลาบูรพา ทั่วไป 28 ก.พ. 66
28 ?ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 และ ปวช. 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566 ทั่วไป 27 ก.พ. 66
29 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมโกเมน อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 66
30 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในงานพิธีเปิดนี้มีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจั ทั่วไป 13 ก.พ. 66
31 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดง ชุดหริณะปัญญา ในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
32 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
33 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีปิดการแข่งขันทักษะวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 13 ก.พ. 66
34 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมสภาวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้นโกเมน ชั้น 3 อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยเป็นการประชุมแบบ hybrid ที่มีทั้งการประชุมแบบ onsite ทั่วไป 13 ก.พ. 66
35 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
36 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท บริหารงานดีเด่น นางสาวสุภานัน กิจอักษร นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 2 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.พ. 66
37 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท นักกิจกรรมดีเด่นระดับคณะ/วิทยาลัย นายชัยชนะ แซ่ล้อ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 วิทยาลัยนาฎศิลปจัน ทั่วไป 13 ก.พ. 66
38 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2565 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับชาติหรือนานาชาติ นางสาวสุวนันท์ เพ็งจำรัส นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศ ทั่วไป 13 ก.พ. 66
39 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 สอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทั่วไป 13 ก.พ. 66
40 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการตัดสินคลิปวิดีโอการแข่งขัน ภาควิชานาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที ทั่วไป 10 ก.พ. 66
41 ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
42 ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ทั่วไป 10 ก.พ. 66
43 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
44 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
45 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซ้อมการแข่งขันและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
46 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ซ้อมการแข่งขันและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ทั่วไป 10 ก.พ. 66
47 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนมกราคม และร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 10 มกราคม 2565 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
48 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดประชุมประจำเดือนมกราคม และร่วมแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 10 มกราคม 2565 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
49 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการประชุมความคืบหน้างานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา" ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 12 มกราคม 2566 ทั่วไป 24 ม.ค. 66
50 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
51 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
52 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งได้มีการประชุมสภาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา และซักซ้อมพิธีการมอบรางวัล คนดี ศรีพัฒนศิลป ทั่วไป 24 ม.ค. 66
53 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม อาคารเริงนที วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 9 ม.ค. 66
54 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีเข้าร่วมบรรเลงวงมหาดุริยางค์ งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังศิตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั่วไป 9 ม.ค. 66
55 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และ กาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2566 และ รำบวงสรวงถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตาก ทั่วไป 9 ม.ค. 66
56 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรรา ทั่วไป 9 ม.ค. 66
57 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาพร้อมด้วยงานทุนการศึกษา และครูอาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเ ทั่วไป 9 ม.ค. 66
58 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๒) ทั่วไป 9 ม.ค. 66
59 ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกรอบโควต้า !! - การคัดเลือก/ประกาศผล/มอบตัว ****** เปลี่ยนจากวันที่ 7 มกราคม 2566 เป็น 11 กุมภาพันธ์ 2566 ****** วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ทั่วไป 5 ม.ค. 66
60 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี" โดยมีการจัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ศิลปะในการสื่อสารและ ทั่วไป 5 ม.ค. 66
61 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี" โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ "เรียนอย่างไรให้สนุก ในยุ ทั่วไป 5 ม.ค. 66
62 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงศรีสุขนาฎกรรม โดยนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 21 ธ.ค. 65
63 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน การแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินถิ่นบูรพา ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2566 ทั่วไป 9 ธ.ค. 65
64 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิไ ทั่วไป 1 ธ.ค. 65
65 รับสมัครรอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2566 ทั่วไป 23 พ.ย 65
66 ?วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้น ม.1 , ปวช.1 ทั่วไป 22 พ.ย 65
67 (วันที่ 21 พ.ย.65) ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี เข้าพบ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอบค ทั่วไป 22 พ.ย 65
68 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการสัมมนาผู้บริหาร ครู อาจารย์พี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายและอาจารย์นิเทศก์ ณ หอประชุมมรกต อาคารอัญมณี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ย 65
69 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ่ายทำวิดีทัศน์การทำประชาสัมพันธ์งานศิลปวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค สำหรับงาน "สืบศิลป์ สร้างสรรค์ บัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แดนดินบูรพา" ซึ่งเป็นการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อแสดงเอกลักษณ์และความงดง ทั่วไป 18 พ.ย 65
70 วิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลปจันทบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันประเพณีวันลอยกระทง โดยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันประเดิษฐ์กระทงเพื่อถวายวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำ ทั่วไป 11 พ.ย 65
71 วิทยาลัยนาฏศิลปนาฏศิลปจันทบุรีร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันประเพณีวันลอยกระทง โดยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ร่วมกันประเดิษฐ์กระทงเพื่อถวายวัดจันทนาราม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำ ทั่วไป 11 พ.ย 65
72 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี บรรเลงดนตรีไทยในพิธีเปิดงานลอยกระทง 102 ปี น่านนที วิถีจันท์ ณ วันจันทนาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันอาทิตย์ ที่6 พฤศจิกายน 2565 ทั่วไป 8 พ.ย 65
73 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับน.ส.กนกวรรณ ทิพจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ได้รับทุนการศึกษาสมาคม ชาวจันทบุรี ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห ทั่วไป 8 พ.ย 65
74 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมการบรรเลงวงปี่พาทย์ ?งานกฐินพระราชทาน? ณ วัดทองทั่ว จ.จันทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้ากระกฐิน ประจำป ทั่วไป 31 ต.ค. 65
75 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงในงานสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จ.จันทบุรี ทั่วไป 31 ต.ค. 65
76 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
77 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันทีี 30 ธันวาคม 2565 ทั่วไป 31 ต.ค. 65
78 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝืกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคา ทั่วไป 27 ต.ค. 65
79 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ งานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
80 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมจัดการแสดงภายในงานศิลปวัฒนธรรมรำไพปริทัศน์ : เทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ทั่วไป 27 ต.ค. 65
81 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี อัดรายการ Daily Show ของช่อง one 31 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
82 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึก รักสามัคคี และส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
83 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
84 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี 39 ปี ทั่วไป 4 ต.ค. 65
85 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการ Recital การแสดงผลงานนักศึกษาวิชาเอกดนตรีศึกษา สาขาดนตรีสากล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 ต.ค. 65
86 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงสร้างสรรค์ชุด เสน่ห์วิถีจันท์ และมหัศจรรย์วัสสานะปางสีดา ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ใน รายวิชา โครงงานพัฒนาสมรรถนะฯ วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ อาคาร ทั่วไป 26 ก.ย. 65
87 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดนิทรรศการผลงานนักเรียน สื่อการสอนและนวัตกรรม ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา ทั่วไป 26 ก.ย. 65
88 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ได้รอบการแข่งขันในรอบที่ 2 ด้วยการแสดงชุดเซิ้งบั้งไฟ ทั่วไป 14 ก.ย. 65
89 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ทั่วไป 14 ก.ย. 65
90 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 18 th Nova Prata International Folk Festival. FIDAF Brazil World Championship 2022 ณ ประเทศบราซิล ทั่วไป 14 ก.ย. 65
91 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทุบรี จัดโครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 เรื่องการสอนนาฎศิลป์ ดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี ทั่วไป 1 ก.ย. 65
92 ขอเชิญทุกท่านรับชม การแสดงสอบ "รำเดี่ยว" ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารเทพภิรมย์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พิเศษ !! สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่นี ทั่วไป 30 ส.ค. 65
93 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพร้อมการบรรเลงวงเครื่องสายผสมขิม ในพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้ลวดลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรี วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันจันทบุรี ทั่วไป 30 ส.ค. 65
94 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพิ่มพื้นที่ป่าในจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ แหลมแม่นกแล้ว ตำบลช้างข้าม อำเภอน ทั่วไป 30 ส.ค. 65
95 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ด้านนาฎศิลป์ไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัตินาฎศิลป์ไทย อาคารนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ส.ค. 65
96 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมเรื่องเทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมควนคราบุรี ทั่วไป 26 ส.ค. 65
97 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังม ทั่วไป 26 ส.ค. 65
98 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเข้าค่ายนันทนาการสร้างสุข ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทั่วไป 25 ส.ค. 65
99 ขอเชิญชม การแสดงสอบ "รำเดี่ยว" ชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารเทพภิรมย์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี #รำเดี่ยว65 #ปริญญาตรีปีที่4 #นาฏศิลป์จันท์ขอเชิญ ทั่วไป 25 ส.ค. 65
100 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ทั่วไป 24 ส.ค. 65
101 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม "การจัดการเรียนรู้ การสังเกตและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ชั้นเรียนร่วม)"ในโครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ทั่วไป 24 ส.ค. 65
102 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี ทั่วไป 24 ส.ค. 65
103 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ทั่วไป 18 ส.ค. 65
104 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 การอบรมในหัวข้อ การประกันคุณภาพทางการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี ทั่วไป 18 ส.ค. 65
105 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1/2566 ทั่วไป 18 ส.ค. 65
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี พร้อมด้วย นายมณเฑียร วานิชศรี นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทา ทั่วไป 18 ส.ค. 65
107 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับอุดมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
108 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการยกระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา ทั่วไป 11 ส.ค. 65
109 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ฝึกซ้อมการแสดงดนตรีจีน สำหรับโครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน กิจกรรมการบรรเลงดนตรีจีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ทั่วไป 11 ส.ค. 65
110 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหาม ทั่วไป 11 ส.ค. 65
111 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและเอดส์ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ทั่วไป 11 ส.ค. 65
112 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมสานสัมพันธ์น้องพี่ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 11 ส.ค. 65
113 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ 1 ชิ้น เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี และ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านดนตรี นาฎศิลป์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม2565 ณ ห้องเหล ทั่วไป 4 ส.ค. 65
114 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหลืองจันทบูร อาคารเทพภิรมย์ ทั่วไป 4 ส.ค. 65
115 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ส.ค. 65
116 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 25 ทั่วไป 4 ส.ค. 65
117 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ทั่วไป 4 ส.ค. 65
118 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการแสดงพิธีเปิดชุดธารานฤมิตร ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง ทั่วไป 4 ส.ค. 65
119 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (THAI MEDIA FUND) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปั จัดโครงการ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
120 ขอเชิญคณาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม อาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับคณาจารย์ บรรยายหัวข้อ ทักษะการสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับครู วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
121 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมถวายราชสดุดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เ ทั่วไป 27 ก.ค. 65
122 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาสาทำความดีทั้งแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั่วไป 27 ก.ค. 65
123 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในกิจกรรมตอบคำถามคณิตศาสตร์ และ การประกวดถุงผ้า DIY. สไตล์ไทย ระดับมัธยมศ ทั่วไป 26 ก.ค. 65
124 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องเล่าภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติบูรณาการร่วมกับ โครงการวันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมเริงนท ทั่วไป 26 ก.ค. 65
125 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายกิติศักดิ์ พุฒซ้อน นางสาวอัจฉรา อย่างดี นางธนันญภา บุญมาเสมอ นายพงศธร สุธรรม ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
126 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 98 (OSK 98) นำโดย นายพงศธร ธารีไทย หัวหน้าคณะ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต และนายวุฒิกร สุขีนัย นายอำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมคณะ ได้มอบทุนกา ทั่วไป 26 ก.ค. 65
127 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
128 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดี กับ รศ. ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ทั่วไป 21 ก.ค. 65
129 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการ "คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาปริญญาตรีปี 1" Mindfulness Workshop for Mindful Generation (ฝึกสติเท่าทันความคิด ใช้ชีวิตเท่าทันยุคสมัย) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าแ ทั่วไป 20 ก.ค. 65
130 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฎศิลป์ไทยของภาควิชานาฎศิลป์ วันที่ 14 -17 กรก ทั่วไป 19 ก.ค. 65
131 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการอบรมสัมมนา เรื่องบอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้ ให้แก่ครู อาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ในวันที่ 17 กร ทั่วไป 19 ก.ค. 65
132 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเข้าฐาน ขบวนแห่ตราพระพิฆเนศ ธง บายศรี และการแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และกิจ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
133 งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 12 กร ทั่วไป 14 ก.ค. 65
134 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั่วไป 14 ก.ค. 65
135 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลางระดับเยาวชน ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
136 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
137 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ทั่วไป 11 ก.ค. 65
138 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ระดับ อาชีวศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จันทบุรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
139 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีแสดงความยินดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ทีม "ศิลป์ชาตรี" ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน และ ทีม "เหลืองจันทบูร" ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลรอง ทั่วไป 11 ก.ค. 65
140 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติ วิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากลให้นักศึกษาระดับปริญาตรี ในรายวิชาซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีสากล โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากบริษัท สยามดนตรี ทั่วไป 11 ก.ค. 65
141 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมบรรเลงแตรวง ในงานอุปสมบท ณ วัดบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทั่วไป 8 ก.ค. 65
142 วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1-3 ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฎศิ ทั่วไป 8 ก.ค. 65
143 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดงานวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ อาคารเทพภิรมย์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ก.ค. 65
144 ขอแสดงความยินดีกับทีม "เหลืองจันทบูร" ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ประเภทวง ระดับเยาวชน ในการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน ประเภทวง ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก ทั่วไป 5 ก.ค. 65
145 ?ขอแสดงความยินดีกับทีม "ศิลป์ชาตรี" จากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คณะสุดท้าย ของภาคกลาง ในการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้าน ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส ทั่วไป 5 ก.ค. 65
146 ๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ก.ค. 65
147 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศและเข็มรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 ก.ค. 65
148 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ผู้สมัครหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ภาควิชานาฎศิลป์ และภาควิชาดุริยางคศิลป์ ณ ห้องประชุมมรกต อาคารอัญมณี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.ค. 65
149 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดการขายทอดตลาดพัสดุ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 มิ.ย. 65
150 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอนสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทั่วไป 28 มิ.ย. 65
151 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทค โน โลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการใช้ทคโน โลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
152 ๒๖ มิถุนายน ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทั่วไป 26 มิ.ย. 65
153 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากรด้านนาฎศิลป์ ดนตรี โดยให้ความรู้แก่บุคลากรด้านดนตรีไทยและดนตรีจีน ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
154 ?กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ ?เยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม? ทั่วไป 25 มิ.ย. 65
155 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดกิจกรรม?ตอบคำถามวันสุนทรภู่ ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
156 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
157 ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
158 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
159 ?ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป์และภาควิชาดุริยางคศิลป์เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเสริมทักษะการเรียนการสอน ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
160 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจาในการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ทั่วไป 21 มิ.ย. 65
161 นายนรพนธ์ มาอ่อน นักเรียนสาขาปี่พาทย์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับทุนมูลนิธิ มนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
162 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ต้อนรับผู้ประเมินและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
163 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 12 และ 13 ที่สำเร็จการศึกษา 2562-2563 ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
164 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น (เด็กจันท์พันธุ์ดนตรี ไทย 1 คน 1ชิ้น) ทั่วไป 13 มิ.ย. 65
165 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 11 มิ.ย. 65
166 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
167 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
168 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
169 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
170 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
171 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
172 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
173 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
174 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
175 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
176 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
177 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
178 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
179 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
180 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
181 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
182 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
183 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
184 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
185 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
186 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
187 ข่าวสารวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 พ.ค. 65
188 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 65
189 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.พ. 65
190 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 31 ม.ค. 65
191 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 65
192 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 28 ม.ค. 65
193 ประกาศจากงานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 65
194 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
195 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 ม.ค. 65
196 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 19 ม.ค. 65
197 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 17 ม.ค. 65
198 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ม.ค. 65
199 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
200 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 12 ม.ค. 65
201 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญ ทั่วไป 8 ม.ค. 65
202 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 ม.ค. 65
203 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ม.ค. 65
204 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ม.ค. 65
205 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ธ.ค. 64
206 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ธ.ค. 64
207 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
208 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
209 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
210 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั่วไป 10 ธ.ค. 64
211 ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
212 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
213 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 29 พ.ย 64
214 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ย 64
215 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ย 64
216 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ต.ค. 64
217 ประกาศสมาคมสภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ทั่วไป 28 ต.ค. 64
218 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ทั่วไป 23 ต.ค. 64
219 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 18 ต.ค. 64
220 ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม ทั่วไป 8 ต.ค. 64
221 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
222 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 ต.ค. 64
223 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ต.ค. 64
224 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ก.ย. 64
225 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 23 ก.ย. 64
226 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 22 ก.ย. 64
227 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.ย. 64
228 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
229 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ก.ย. 64
230 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 - 7 กันยายน 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 2 ก.ย. 64
231 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
232 สัปดาห์ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ทั่วไป 30 ส.ค. 64
233 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ส.ค. 64
234 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 16 ส.ค. 64
235 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ส.ค. 64
236 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 ส.ค. 64
237 ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 64
238 ประกาศผลการประกวดแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (Cover) ในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
239 ประกาศผลการประกวดแต่งคำขวัญ โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 9 ส.ค. 64
240 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 9 ส.ค. 64
241 ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ก.ค. 64
242 เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 64
243 ประชาสัมพันธ์งานทุนการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 ก.ค. 64
244 ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากร ประชากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ทั่วไป 22 ก.ค. 64
245 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
246 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 13 ก.ค. 64
247 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 ทั่วไป 4 ก.ค. 64
248 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 ก.ค. 64
249 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 มิ.ย. 64
250 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
251 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มิ.ย. 64
252 วันอานันทมหิดล ๙ มิถุนายน ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
253 วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเช้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ทั่วไป 3 มิ.ย. 64
254 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 26 พ.ค. 64
255 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
256 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 21 พ.ค. 64
257 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 พ.ค. 64
258 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 14 พ.ค. 64
259 วันพืชมงคล ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั่วไป 10 พ.ค. 64
260 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 6 พ.ค. 64
261 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 5 พ.ค. 64
262 วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 4 พ.ค. 64
263 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
264 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 3 พ.ค. 64
265 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 21 เม.ย. 64
266 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4) ทั่วไป 17 เม.ย. 64
267 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 11 เม.ย. 64
268 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 11 เม.ย. 64
269 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 เม.ย. 64
270 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 64
271 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ทั่วไป 2 เม.ย. 64
272 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดเวทีการแสดงกลางแจ้ง "สังคีตศาลาบูรพาภิรมย์" ทั่วไป 29 มี.ค. 64
273 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 26 มี.ค. 64
274 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน ทั่วไป 26 มี.ค. 64
275 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญรับชมการแสดงผลงาน ศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ทั่วไป 25 มี.ค. 64
276 ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมการแสดงสร้างสรรค์ชุด "ข้าวหลามกุศลวิถีชนบูรพา" โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 2 สาขานาฏศิลป์ศึกษา ทั่วไป 25 มี.ค. 64
277 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 24 มี.ค. 64
278 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 18 มี.ค. 64
279 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 10 มี.ค. 64
280 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 15 ก.พ. 64
281 ประกาศจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั่วไป 4 ก.พ. 64
282 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 1 ก.พ. 64
283 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 29 ม.ค. 64
284 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 28 ม.ค. 64
285 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 4 ม.ค. 64
286 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 1 ม.ค. 64
287 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ ทั่วไป 28 ธ.ค. 63
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ 43 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 ธ.ค. 63
290 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญรับชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ พระรามราชสุริยวงศ์ ทั่วไป 16 ธ.ค. 63
291 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 5 ธ.ค. 63
292 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 25 พ.ย 63
293 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 17 พ.ย 63
294 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
295 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ย 63
296 ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 30 ต.ค. 63
297 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 ทั่วไป 14 ต.ค. 63
298 ๑๓ ตุลาคม ๑๕๖๓ น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิดลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 13 ต.ค. 63
299 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) ทั่วไป 28 ก.ย. 63
300 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญและมุทิตาจิต โดยบริจาคปัจจัยและเครื่องสังเวย เพื่อใช้ในพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ ทั่วไป 8 ก.ย. 63
301 กำหนดการสอบการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
302 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 19 ส.ค. 63
303 การประกวด CCDA Ambassdor 2020 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 18 ส.ค. 63
304 12 สิงหาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 12 ส.ค. 63
305 คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 1 ส.ค. 63
306 การประกวดโลโก โครงการนาฏศิลป์จันท์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ทั่วไป 29 ก.ค. 63
307 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั่วไป 28 ก.ค. 63
308 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 13 ก.ค. 63
309 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร่วมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ทั่วไป 13 ก.ค. 63
310 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั่วไป 4 ก.ค. 63
311 ประกาศเรื่อง แบบการขอบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 มิ.ย. 63
312 ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมารายเดือน) ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
313 ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วไป 20 มิ.ย. 63
314 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทั่วไป 2 มิ.ย. 63
315 หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวเข้าเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
316 ประกาศกำหนดการเข้าพักหอพักวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 27 พ.ค. 63
317 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ขอให้นักเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนในรอบทั่วไป และรอบออนไลน์ มาทำการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสาขาวิชาเอก พร้อมรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 ทั่วไป 25 พ.ค. 63
318 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ทั่วไป 25 พ.ค. 63
319 แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทั่วไป 22 พ.ค. 63
320 "กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน" ทั่วไป 13 พ.ค. 63
321 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช.1 (ม.4) ปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 3 ? 29 พฤษภาคม 2563 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั่วไป 2 พ.ค. 63
322 ประกาศจากวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 28 เม.ย. 63
323 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง. ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 36,000 BTU) จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ก.พ. 63
324 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
325 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ก.พ. 63
326 กำหนดการ โครงการนาฏศิลป์จันท์วันวิชาการ ครั้งที่ 14 ทั่วไป 18 ก.พ. 63
327 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ทั่วไป 15 ก.พ. 63
328 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั่วไป 14 ก.พ. 63
329 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวจงอนุรักษ์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
330 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีจัดกิจกรรมส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวจีนและชาวเมืองอู่ฮั่น รวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ทั่วไป 13 ก.พ. 63
331 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.พ. 63
332 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต #PRAYFORKORAT ทั่วไป 11 ก.พ. 63
333 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับการป้องกันไวรัสโคโรนาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั่วไป 11 ก.พ. 63
334 ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทยและการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในงานนาฏศิลปจันท์วันวิชาการครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ วิทยาล ทั่วไป 7 ก.พ. 63
335 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจันทบุรีวิทยาลัยศิลปะที่น่าทึ่งในโรงเรียนความเข้มสีของเพลงเวียดนาม ทั่วไป 6 ก.พ. 63
336 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่3) ทั่วไป 31 ม.ค. 63
337 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
338 ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 ม.ค. 63
339 ปฏิทินงานทะเบียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 24 พ.ค. 61
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม วนศ.จันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 5 เม.ย. 61
341 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 ม.ค. 61
342 รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
343 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 ม.ค. 61
344 ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี จำนวน ๖๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61
345 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ม.ค. 61