• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

ดาวน์โหลด

ฝ่ายวิชาการ     ครั้ง วันที่
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีศึกษา (4ปี) 62 วนศ.จบ. ดาวน์โหลด 10.50 MB 368 20 เม.ย. 64
หลักสูตรนาฏศิลป์ศึกษา (4ปี) 62 วนศ.จบ. ดาวน์โหลด 12.53 MB 375 20 เม.ย. 64
การจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการใช้สื่อที่เหมาะสมกับ ผู้เรียนด้านนาฏศิลป์และดนตรี ดาวน์โหลด 57.22 MB 45 17 ก.ย. 63
งานจัดการศึกษา - ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด 0.87 MB 79 20 มิ.ย. 63
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๔) ดาวน์โหลด 0.09 MB 49 8 เม.ย. 63
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 0.03 MB 90 8 เม.ย. 63
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 9.58 MB 891 8 เม.ย. 63
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) ดาวน์โหลด 5.29 MB 941 8 เม.ย. 63
การจัดการความรู้ - ด้านสายสนับสนุน ดาวน์โหลด 2.22 MB 54 18 ก.พ. 63
การจัดการความรู้ - ด้านการวิจัย ดาวน์โหลด 1.39 MB 60 18 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบประเมินคุณลักษณะฯ การอ่านฯ สมรรถนะฯ ดาวน์โหลด 0.09 MB 51 18 ก.พ. 63
แบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน และแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรม ดาวน์โหลด 0.09 MB 58 18 ก.พ. 63
แบบประเมินปพ.5 ปี 60 ดาวน์โหลด 0.29 MB 55 18 ก.พ. 63
ผล-O-Net-ปี-59 ดาวน์โหลด 0.60 MB 95 16 ก.พ. 63
อ.ประจำวิชาส่งผลการเรียน 1 60 31 ก.ค 60 ดาวน์โหลด 0.23 MB 121 16 ก.พ. 63
ส่งแบบรายงานผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 60 30 ก.ค 60 ดาวน์โหลด 0.23 MB 150 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ ดาวน์โหลด 0.03 MB 87 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างปก คุณลักษณะ ฯ การอ่านฯ สมรรถนะฯ ดาวน์โหลด 0.08 MB 84 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบสมรรถะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.08 MB 43 16 ก.พ. 63
ตัวอย่างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดาวน์โหลด 0.08 MB 64 16 ก.พ. 63
แบบสรุปบันทึกผลการเรียนปพ.5 และแบบสรุปกิจกรรม 60 31 กค60 ดาวน์โหลด 0.10 MB 77 16 ก.พ. 63
แบบประเมินคุณลักษณะ การอ่าน คิด เขียน สมรรถะผู้เรียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 53 17 ก.พ. 63
นาฏกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย ผศ.พรศิริ ถนอมกุล ดาวน์โหลด 69.58 MB 39 3 ต.ค. 63
การจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา2563 ดาวน์โหลด 13.59 MB 197 16 ส.ค. 63
วิจัยรำวงโบราณชอง ผู้จัดทำ ผศ.พรศิริ ถนอมกุล ดาวน์โหลด 9.35 MB 66 2 ต.ค. 63
ฝ่ายบริหาร     ครั้ง วันที่
รายงานการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด 0.94 MB 93 18 มิ.ย. 63
รวมเล่มคู่มือพัสดุ 2 ดาวน์โหลด 28.20 MB 43 24 พ.ค. 63
การเบิกเงินจากคลัง 2562 ดาวน์โหลด 0.18 MB 40 24 พ.ค. 63
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ดาวน์โหลด 0.49 MB 40 24 พ.ค. 63
พรรณางานฝ่ายบริหาร ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 111 24 พ.ค. 63
ฝ่ายกิจการนักเรียน - นักศึกษา     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าหอพักนักศึกษา ดาวน์โหลด 0.09 MB 47 24 พ.ค. 63
ใบสมัครเข้าหอพักนักเรียน ดาวน์โหลด 0.09 MB 54 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี หอพักนักเรียน นักศึกษา พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 13.32 MB 59 24 พ.ค. 63
ข้อปฎิบัติสำหรับนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดาวน์โหลด 7.08 MB 53 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตร พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 2.40 MB 59 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 8.11 MB 47 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 5.67 MB 46 24 พ.ค. 63
ระเบียบวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ว่าด้วยการประพฤติและธรรมเนียบปฎิบัติของนักเรียน พุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลด 4.68 MB 96 24 พ.ค. 63
ใบสมัครสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.19 MB 66 16 ก.พ. 63
โครงสร้างการบริหารงานสภานักเรียน ดาวน์โหลด 0.02 MB 77 16 ก.พ. 63
คู่มือสภานักเรียน ดาวน์โหลด 8.77 MB 378 16 ก.พ. 63
คู่มือ นักเรียน วท.นาฏศิลปจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 16.21 MB 119 16 ก.พ. 63
ฝ่ายนโยบายและแผน     ครั้ง วันที่
ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 65 ดาวน์โหลด 0.01 MB 40 27 ธ.ค. 64
แผนปฏิบัติการราชการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 97 23 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 38 23 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 698 24 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 44 24 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ดาวน์โหลด 0.11 MB 54 24 พ.ค. 63
โครงการเงินรายได้บริการวิชาการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 63 24 พ.ค. 63
โครงการเงินรายได้ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.70 MB 49 24 พ.ค. 63
โครงการเงินสมาคม ดาวน์โหลด 0.03 MB 57 24 พ.ค. 63
โครงการเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.54 MB 69 24 พ.ค. 63
พรรณนางานฝ่ายนโยบายและแผน ดาวน์โหลด 0.10 MB 197 24 พ.ค. 63
งานประกันคุณภาพการศึกษา     ครั้ง วันที่
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด 1.36 MB 56 18 ก.พ. 63
งานประกัน - อาจารย์ประจำหลักสูตร ดาวน์โหลด 0.15 MB 52 17 ก.พ. 63
คำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ดาวน์โหลด 6.32 MB 52 17 ก.พ. 63
การจัดการศึกษาปี 2561 ดาวน์โหลด 0.09 MB 53 17 ก.พ. 63
งานทะเบียนและประมวลผล     ครั้ง วันที่
จำนวนรายชื่อนักศึกษา เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.19 MB 230 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักศึกษา เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.01 MB 55 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 127 28 ธ.ค. 63
จำนวนรายชื่อนักเรียน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.09 MB 45 28 ธ.ค. 63
ปพ.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดาวน์โหลด 0.12 MB 127 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 61 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 หมวดวิชาเลือกเสรี ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 45 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 57 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 65 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ระดับ ปวช. 2563 ดาวน์โหลด 0.20 MB 40 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 ม.ปลาย ดาวน์โหลด 0.18 MB 54 7 ธ.ค. 63
ปพ.5 ม.ต้น ดาวน์โหลด 0.18 MB 49 7 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2/2563 ดาวน์โหลด 0.39 MB 112 7 ธ.ค. 63
ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด 0.87 MB 68 18 มิ.ย. 63
ปฏิทินงานทะเบียน ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด 2.14 MB 72 24 พ.ค. 63
ปฏิทินงานทะเบียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 2.51 MB 89 24 พ.ค. 63
งานทุนการศึกษา     ครั้ง วันที่
แบบฟอร์มจิตอาสา ปริญญาตรี ดาวน์โหลด 0.20 MB 45 5 ส.ค. 64
แบบฟอร์มจิตอาสา ของระดับปวช ดาวน์โหลด 0.11 MB 55 5 ส.ค. 64
รายละเอียดการทำจิตอาสา ดาวน์โหลด 0.23 MB 64 5 ส.ค. 64
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดาวน์โหลด 0.16 MB 39 5 ส.ค. 64
เอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ ผ่านระบบ DSL ดาวน์โหลด 0.65 MB 189 5 ส.ค. 64
กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ ดาวน์โหลด 0.13 MB 39 5 ส.ค. 64