• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านหนองสลุด วันที่ 4 กันยายน 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา