• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน บูรณาการร่วมกับโครงการวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเริงนทีบูรพา วันที่ 18 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตวัยรุ่น Gen Z ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเริงนทีบูรพา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี