• วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

 • วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
  62 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา


สื่อนวัตกรรมด้านนาฏศิลป์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จารีตนาฏศิลป์ไทย  

สื่อนวัตกรรมด้านดนตรี : สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่อง ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย  

สื่อนวัตกรรมด้านการศึกษา : เกมการเรียนรู้ เรื่องการแก้ปัญหาด้วยผังงาน (Flowchart)